VÝTAH ZE SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY ZPRACOVANÉ ATELIEREM - R

Helfštýn disponuje v současné době velkým množstvím exponátů, které jsou uskladněny
v nevyhovujících podmínkách a dochází k jejich postupné degradaci. Jedná se především o sbírky uměleckého kovářství a kamenných artefaktů stavby hradního paláce. Dále není souhrnně prezentován stavební vývoj hradního komplexu a paláce. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření stávajících expozičních prostor, které jsou nyní situovány v suterénu hradního paláce a které jsou svojí kapacitou značně nedostatečné. V neposlední řadě bylo uvažováno s prezentací samotného paláce jako exponátu – památky svým významem přesahující hranice naší republiky.

Navrženy jsou tedy úpravy celkem 11 torz místností – sekcí. Některé z nich slouží jako komunikace, další jako výstavní prostory. V úrovni 2. podlaží je navržena nová trasa přibližující pohledy na architektonicky zajímavé prvky z nové perspektivy a umožňuje tak lépe vnímat samotné torzo paláce vnímané jako exponát.

Pro vytvoření nových expozičních prostor je třeba upravit stávající objekt tak, aby bylo možné ho jako expoziční plochy využít. Stávající palác je zříceninou. Zachováno je obvodové a dělící zdivo dvou nadzemních podlaží. Zřícené jsou původní klenby mezi 1.a 2. podlažím. Palác je bez střechy.

Náš koncepční postoj vychází z úcty k dochovanému, jemuž chceme vdechnout nový život. Oprošťujeme se od jakéhokoli historismu a eklekticismu. Nechceme doplňovat, přikrášlovat, zakrývat, vyhlazovat tam, kde to není nutné tzv. ze zdravotních (statických) důvodů.

Nové prvky zásadně a záměrně odlišujeme od původních prvků, do stávajících konstrukcí zasahujeme v nejmenší možné míře. Snažíme se ale navazovat na jednoduché principy, které při stavbě hradu využívali původní stavitelé. V maximální možné míře tedy využíváme staticky určitých konstrukcí – prostých nosníků, které nejpřirozeněji využívají přirozenou statickou schopnost zdiva tedy jeho únosnost v tlaku.

V souladu s výše popsaným principem navrhujeme sanaci stávajícího zdiva v takové míře, aby bylo pokud možno zakonzervováno ve stávající podobě s nutnými zásahy, které vyžaduje statické zabezpečení zdí, případně kleneb či jejich artefaktů.

Do takto ošetřeného torza vkládáme nové konstrukce, které mají svou funkci užitnou, ale i estetickou. Pomocí nich se snažíme vytvořit ze současných dost obdobných prostor vytvořit prostory různé, polo-uzavřené, zastřešené v různých výškách, nebo naopak otevřené. Návštěvník tak bude procházet místnostmi, které budou různě prostorově členěné, nízké, vysoké, úzké, široké, majestátní, komorní, světlé, tmavší. Při tom všem vždy ctíme pozice a výškové úrovně původních konstrukcí. Netvoříme je však celé, ale pouze naznačujeme, napovídáme.

Domníváme se, že takto diferenciované prostory nabídnou uživateli více možností využití a větší atraktivitu zamýšlených expozic a činností.

Do starých stěn paláce vkládáme novou trasu – okruh, který provede návštěvníka všemi podlažími paláce, i těmi zřícenými, přiblíží ho architektonickým článkům, zajímavostem ve zdivu a umožní mu i částečný pohled na palác shora. Návrh je řešen tak aby bylo možno trasy palácem variovat, jít různými prostory, různými směry, vidět stejnou věc zespod i z nadhledu. Chceme návštěvníka navézt k myšlence, že i když do paláce přijde podruhé, potřetí, vždy může najít nějakou jinou kombinaci, zajímavý pohled nebo průhled, díky tomu, že zvolil jiný směr, jiné podlaží, jinou variantu trasy.

Materiály, které používáme, jsou soudobé. Pravdivě přiznáváme, že tuto obnovu navrhujeme a provádíme v druhé dekádě 21. století. Nehrajeme si na gotické ani renesanční stavitele, při vší snaze jimi stejně nemůžeme být. Na druhou stranu vkládáme nové prvky tak opatrně, aby bylo možné je za 100 let demontovat a hrad mohl znovu někdo oživit jinak a přitom nebyly znehodnoceny historické konstrukce paláce.

Na nové konstrukce používáme tuto základní trojici materiálů – plech z patinující oceli, leštěný beton, sklo. Plech z patinující oceli je povětrnostním vlivům odolná ocel se zvětralou povrchovou strukturou ukončené koroze – rzi. Kromě výše uvedených důvodů soudobosti materiálu byl zvolen i z toho důvodu, že prošel procesem zvětrávání, jakéhosi zrání, stárnutí a bude skvěle komunikovat se zestárlými historickými stěnami. Plech z patinující oceli je také materiál, jehož podstatou je železo. Fenomén uměleckého kovářství je s hradem Helfštýnem tak úzce a silně spjatý, že použití železné, potažmo patinující ocelové konstrukce je v podstatě logickým, matematickým výsledkem jednoduché rovnice.

Navržené architektonické řešení jde ruku v ruce s vhodně volenou a ztvárněnou expozicí, která poskytne návštěvníkovi informace o jednotlivých prostorech o jejich historickém vývoji, o hodnotných prvcích a detailech, představuje návštěvníkovi expozici uměleckého kovářství atd. Estetická a uživatelská hodnota, nápaditost, vtipnost řešení expozice má významný vliv na celkovou kvalitu a přitažlivost prováděné obnovy.

ZASTŘEŠENÍ

Jako zásadní a jasný požadavek zadání památkového ústavu bylo řešení zastřešení zaatikovým způsobem, které nebude přesahovat stávající výšku a objem hradu. S tímto základním požadavkem pracujeme jako se zadáním, ač jsme si vědomi i jiných cest, které mohou vézt k cíli. Zastřešení bude chránit nově vložené expozice.

Naše řešení vychází z principu, na jehož základě pracujeme s celým objektem - šetrné vkládání nových konstrukcí v místech, kde je to funkčně nebo architektonicky zdůvodnitelné. Nezastřešujeme paušálně všechny prostory. Vynechání zastřešení v několika místnostech umocňuje vyznění paláce jako torza původní stavby a koncepci obnovy, která je popsána v minulé kapitole. Nynější pohledy vzhůru jsou v kontextu se starými zdmi velice působivé a nechceme o ně připravit ani budoucí návštěvníky. Při volbě materiálu zastřešení hrálo i toto velkou roli. Prostory, architektonické články, expozice, vystavované předměty atd. jsou dobře čitelné díky množství denního svitu, které přichází skrz neexistující strop. V případě zastřešení neprůsvitnou konstrukcí bychom se vlastně chovali v protikladu s koncepcí, kterou jsme zvolili. Z prostor by se staly tmavé místnosti, protože v plochách torzálního zdiva nelze uvažovat s odrazovou složkou světla. Čitelnost stávajících konstrukcí by se tím významně snížila. Proto jsme zvolili zastřešení prostor, které mezi stávající konstrukce stěn vkládá tenkou subtilní průsvitnou membránu skla. Plocha skla je mezi stěny vložena, což nutně znamená, že bude mezi sklem a zdivem nutno vytvořit distanční mezeru, která bude chráněna lištou. Sklo z funkčních i estetických důvodů volíme jako pískované. Jednak ulehčí jeho údržbu, jednak rozptýlí světlo a poskytne tak vynikající světelné podmínky pro vloženou expozici a nasvětlení samotné architektury paláce.

Tvar skleněných střech je výběrem nejvhodnější varianty, která nepřevyšuje korunu zdiva a umožňuje jednoduché odvodnění. Jedná se o obrácenou sedlovou střechu, tedy dvě pultové střechy spádované do společného úžlabí. Úžlabí je rovnoběžné s hřebenem střechy, která kdysi nad palácem byla. Rastr skel je vzhledem k přiměřeným technologickým možnostem volen co největší, aby byl omezen počet nosných profilů.

Nad místností situovanou v severním křídle vedle kruhového schodiště a je považována za renesanční kapli, jsme vzhledem k symbolice otevřeného nebe nad prostorem volili zasklení sklem čirým.

Skleněnou střechou je navrženo zastřešit celkem 5 prostor.

Střešní konstrukci mají i dvě schodiště. Přímé schodiště ve východním křídle umožňuje výstup až na úroveň koruny zdiva. Vznikne zde zastřešení z plechu z patinující oceli, které svým materiálem a tvarem navazuje na schodiště. Zábradlí zastřešení bude provedeno z antireflexního skla.

Kruhové schodiště je zastropeno podlahou provozní plošiny, která bude sloužit jako přístup pro čištění skleněných střech.

 


Vyhledávání

Kalendář akcí hrad Helfštýn

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

OTEVŘENÍ HRADNÍHO PALÁCE 

(22.8.2020 – 22.8.2020)
22.8.2020, 09:00:00 - 22.8.2020, 10:00:00

Torzo paláce se po třech letech oprav opět otevírá veřejnosti.
Prohlídkový okruh B.
Na palác není umožněn vstup se psy.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOVÁŘSKÉHO FÓRA 

(22.8.2020 – 22.8.2020)
22.8.2020, 18:00:00 - 22.8.2020, 19:00:00

Autorské představení Davida Habermanna budoucí tvorby s koncertem kapely Gentlemen's club.

KOVÁŘSKÉ FÓRUM 

(23.8.2020 – 28.8.2020)
23.8.2020, 09:00:00 - 28.8.2020, 18:00:00

Dílo vytvoří speciálně pro hrad Helfštýn kovářský mistr David Habermann se svým týmem v historické kovárně na III. nádvoří. 

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Evropská noc pro netopýry 

(5.9.2020 – 5.9.2020)
5.9.2020, 19:30:00 - 5.9.2020, 21:30:00

celoevropská akce na propagaci netopýrů