Návštěvní a provozní řád hradu Helfštýn

ČLÁNEK 1

Návštěvní doba v roce 2018

3. 3. – 1.4. 2018 soboty a neděle  9 – 16 hodin
3. 4. - 30. 4. 2018 čtvrtek až neděle   9 – 17 hodin
1. 5. -   31. 8. 2018 čtvrtek až neděle  9 – 18 hodin
1. 9. - 31. 10. 2018 čtvrtek až neděle  9 – 17 hodin
3. 11. - 25. 11. 2018 soboty a neděle   9 – 16 hodin

Během státních svátků i Mezinárodních dní památek a muzeí (18. 4. a 18. 5.) bude mimořádně otevřeno.

Průvodcovské služby poskytujeme od 3. dubna do 28. října pro skupinky v minimálním počtu pěti osob. Poslední prohlídka s průvodcem je vždy hodinu před uzavřením hradu. Poslední vstup do hradu půl hodiny před zavírací dobou.

 

 • V měsíci březnu  lze objekt zpřístupnit pro předem ohlášené hromadné výpravy  ( nad 30 osob ) i ve všední dny.
 • Polední přestávka je v hlavní sezóně ( 1.5. – 31.8. ) od  12.15  do 12.45 hodin.
 • V pondělí a v den následující po dni pracovního klidu a státního svátku  není objekt
  přístupný.
 • Prohlídka objektu trvá 50 minut. Poslední prohlídka se zahajuje 1 hodinu  před    ukončením návštěvní doby. Poslední vstup do hradu je umožněn nejpozději půl hodiny před ukončením otevírací doby.

ČLÁNEK 2

Vstupné

1. Za prohlídku objektu se platí základní vstupné :

V době od 1.4. do 31.10. :

 • 50,- Kč   dospělí
 • 30,- Kč   studenti, důchodci
 • 30,- Kč   žáci základních škol

V době od 1.3. do 31.3. a od 1. 11. do 30. 11.

 • 30,- Kč   dospělí
 • 20,- Kč   studenti, důchodci, žáci ZŠ

Zdarma:

 • děti do 6 let, učitelé jako doprovod školních výletů, držitelé průkazu ZTP
 • pracovníci správy objektů a památkové péče na základě předložené
 • průkazky, průkazky AMG,  ICOMOS, NPÚ a ZMS
 • pro držitele průkazu ZTP/P poskytujeme vstup zdarma plus slevu 50% jedné osobě doprovodu

2. Příplatek :

 • ve výši 20,- Kč se uplatňuje pro návštěvníky provedené mimořádně v době
  polední přestávky
 • v poslední půlhodině před uzavřením hradu v případě vstupu do expozic
 • v období sezóny, avšak mimo pracovní dobu
 • ve výši 10,- Kč za vstup na Širokou hradbu s průvodcem
 • u mimořádných hromadných návštěv  mimo sezónu, které povoluje ředitelství Muzea Komenského se uplatní příplatek  ve výši 10,- Kč
 • účastníci večírků, svateb a dalších oslav, kteří nemají zájem o prohlídku hradu a expozic, mají povinnost zaplatit za  užívání prostor hradu a to ve výši 10,- Kč za osobu bez ohledů na věk.
 • v případě, že si návštěvník vyžádá vstup do hradu půl hodiny před uzavřením objektu, bude pokladním upozorněn, že již nemůže navštívit horní část hradu za 3. bránou, ani výstavní sál na 2. hradním nádvoří. Pokud návštěvník trvá na vstupu např. z důvodu navštívení restaurace, musí zaplatit vstupné ovšem o 10,- Kč nižší než je plnohodnotná sazba pro daný věk.
 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku označenou datem. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji předložit.
 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.
 • V případě hromadné návštěvy lze na požádání platit fakturou.
 • Na požádání zákazníka bude vydán paragon za zboží v hodnotě vyšší než 20,-Kč.

ČLÁNEK  3

Prohlídka kulturní památky

 • Prohlídka areálu hradu se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu nejméně
 • 10 návštěvníků, maximální počet je 50 osob. Doby zahájení jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny u pokladny, nebo na jiném vhodném místě. Výjímky z výše uvedených pravidel povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 • Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu, pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo přednostního provedení po hradě.
 • Na stanovené prohlídkové trase je povolena prohlídka ve skupině s průvodcem a návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce.
 • Do výstavních prostor v interiéru  (expozice, výstavní sál) mají děti ve věku do 6 let povolen přístup jen v doprovodu dospělých.
 • V případě pořádání rozsáhlejších kulturních akcí ( např., Hefaiston, Helfštýnská pouť, Festival vojenské historie atp. ) jsou prohlídky hradu s průvodcem zrušeny.

ČLÁNEK  4

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při  neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu  bezpečnosti  návštěvníků, ochrany  objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu  vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně  opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.        
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektů zakázán.
 • Je  zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky,jiný státní a soukromý majetek v areálu objektu.

Zejména je zakázáno :

 1. dotýkat se vystavených předmětů
 2. psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 3. při výkladu průvodce opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se od prováděné skupiny
 4. rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních přijmačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad    průvodce, probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 5. jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji,   cigaretami apod.  manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu,trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 6. vstupovat na zakázána místa (chození po hradbách apod.)
 7. jezdit vozidly (mimo zásobování a viditelně označené vyjímky)
 8. a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro nemocné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
 9. g, nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
 10. jinak narušovat klid a pořádek
 11. v areálu objektu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno, pokud není tabulkou vyznačen zákaz fotografování.
 12. Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely, musí fotografování a filmování povolit na základě žádosti Muzeum  Komenského v Přerově, p. o., Horní nám. 7, 750 11, Přerov
 13. Za ztrátu odložených předmětů ( fotoaparáty, tašky, oděvy apod.) nenese správa hradu odpovědnost.

ČLÁNEK 5

Závěrečná ustanovení

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena v pokladně nebo v kanceláři objektu. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně nebo  telefonicky na organizaci, která spravuje objekt : Muzeum Komenského v Přerově, p.o.,Horní nám. 7, 750 11 Přerov, telefon: 581 215 052, e-mail: info@prerovmuzeum.cz


Vyhledávání

Kalendář akcí hrad Helfštýn

Ostatní akce

Přerovský rok 1968 

(4.12.2018 – 4.12.2018)
4.12.2018, 17:00:00 - 4.12.2018, 18:00:00

Přednáška k výstavě 100letá Republika.
Přednáší Prof. PhDr. Pavel Floss.  
Od 17.00, Korvínský dům.

100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992) 

(17.8.2018 – 17.11.2018)
17.8.2018, 00:00:00 - 17.11.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 16. srpna  odstartuje druhá část výstavy, jejíž obsahová náplň se bude soustředit na období budování socialismu, čas Pražského jara, období normalizace až po konec komunistického režimu.

2. patro přerovského zámku
Vstupné 60/30 Kč

Drátování – výroba košíku s keramickým dnem 

(22.11.2018 – 22.11.2018)
22.11.2018, 16:00:00 - 22.11.2018, 19:00:00

vstupné 350 Kč